Tag Archives: ความมั่นใจในตัวเอง

บุคลิกภาพมีผลต่ออนาคตอย่างไร เหตุผลที่ต้องพัฒนาบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพมีผลต่ออนาคตอย่างไร เหตุผลที่ต้องพัฒนาบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพหมายถึง การแสดงออกของท่าทางที่ออกมาทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิดที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ จนทำให้เกิดการยอมรับ สนับสนุน ชื่นชม จนทำให้เกิดเป็นความประทับใจ เพราะบุคลิกภาพที่ทำให้เกิดความประทับใจ ก็จะนำมาซึ่งโอกาสต่าง ๆ ที่ดีในชีวิต บุคลิกภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ – บุคลิกภาพภายนอก คือ การแต่งกาย รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง การพูด – บุคลิกภาพภายใน คือ ความซื่อสัตย์ ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความริเริ่มสร้างสรรค์เป็นต้น 3 เหตุผลที่เราต้องพัฒนาบุคลิกภาพ โอกาสในหน้าที่การงาน การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้น หมายความถึงการเตรียมความพร้อมในการทำงาน การพร้อมที่จะรับการเติบโตในองค์กร เป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับผิดชอบในหน้าที่ที่มากกว่าเดิม พร้อมที่จะเผชิญหน้าต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นานัปการ จึงทำให้มีโอกาสผู้ใหญ่จะเล็งเห็นในความพร้อมที่มีอยู่เสมอผ่านการแสดงออกของเรานั่นเอง ความมั่นใจในตัวเอง ไก่งามเพราะขน คนงานเพราะแต่ง ไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมไม่จำเป็นว่าถึงขั้นต้องแบรนด์เนมทั้งตัว ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าแพง ๆ ถึงจะเรียกว่าดูดี เพียงแค่เรารู้จักสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะกับรูปร่างตัวเอง สะอาด ถูกกาลเทศะ ก็ส่งผลให้เรามีความมั่นใจในตัวเองได้ สังเกตได้จากเราเห็นคนที่แต่งตัวดีดี ดูภูมิฐาน (ไม่จำเป็นต้องแพง) เค้าจะเดิน นั่ง …