Tag Archives: ครอบครัวยุคใหม่

ไอที IT และ เอไอ AI กับการเป็นสมาชิกของครอบครัวยุคใหม่

ไอที IT และ เอไอ AI กับการเป็นสมาชิกของครอบครัวยุคใหม่

คำว่าครอบครัวของคนยุคใหม่ อาจไม่ใช่เพียงการปฏิสัมพันธ์กันทางตรงในวงแคบเพียงครอบครัวเล็ก ๆ อย่างพ่อแม่ลูกอีกต่อไป ด้วยการก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ปัจจุบันเรา CHAT LINE กับสมาชิกในครอบครัวเป็นวงใหญ่ เป็นเครือญาติ ตลอดจนได้รื้อฟื้นการติดต่อกับเพื่อนฝูงที่ห่างหายได้ง่ายขึ้น เรียกได้ว่า “ครอบครัวออนไลน์” เป็นหนึ่งในวิถีประจำวันของคนในยุค IT และในอนาคต IoTs หรือ Internet of Things ก็ยิ่งจะมีบทบาทมากขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีการนำ AI มาเป็นส่วนหนึ่ง “ครอบครัวการทำงาน” และช่วยปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ไม่ต่างจากการเป็นคนในครอบครัว โดยทำหน้าที่ต่างบทบาทในหลายด้าน ได้แก่ 1. การใช้หุ่นยนต์A. I. มาทำงานในระบบสุขภาพ ตั้งแต่การสแกนข้อมูลทางการรักษา หรือ ประวัติการรักษาในอดีตที่ผ่านมา (HN profile) เอกสารเกี่ยวกับสิทธิและประกันของผู้ป่วย ประวัติการผ่าตัด จนถึงการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจากการทดลองใช้ IBM Watson Explorer พบว่าให้ประสิทธิผลการทำงานรวดเร็วขี้นได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับการใช้คน 2. การเปลี่ยน HR (Human Resources) ที่ทำหน้าที่สัมภาษณ์และวิเคราะห์ลักษณะบุคคลเพื่อการรับเข้าสู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสม …